Uslovi korišćenja

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA WEB PORTALA PLANET4RENT

OPŠTE INFORMACIJE
Portal www.Planet4Rent.com vlasništvo je kompanije CONSIT Beograd.

Pristupanjem portalu i korišćenjem njegovog sadržaja i usluga (obavljanjem rezervacije kao gost, kao i registracijom apartmana kao vlasnik) Vi preuzimate obavezu da ćete se u potpunosti pridržavati ovde navedenih pravila i uslova korišćenja portala, kao i da ste upoznati sa sadržajem Izjave o zaštiti privatnosti i da istu prihvatate.

Ako koristite naše usluge u ime agencije, ili privrednog društva,  to društvo, odnosno agencija, prihvata ova pravila i uslove i preuzima odgovornost za njihovo poštovanje.

Zadržavamo pravo izmene ovih pravila i uslova korišćenja u bilo koje vreme, uz prethodno obaveštenje o tome, ili bez njega. Svako Vaše korišćenje našeg WEB portala nakon objavljivanja izmenjenih uslova znači i Vaše prihvatanje tih izmena.

USLOVI KORIŠĆENJA WEB PORTALA – ZA GOSTE

Planet4Rent je Internet on-line platforma putem koje vlasnici apartmana, registrovani korisnici, oglašavaju svoj smeštaj koji je na raspolaganju za izdavanje, a posetioci sajta vrše upit, selekciju i rezervaciju ponudjenih apartmana. Rezervacijom preko Planet4Rent, gost ulazi u obligacioni odnos (zakonski obavezujući) sa vlasnikom apartmana, a Planet4Rent funkcioniše kao posrednik izmedju gosta i vlasnika apartmana.

Svi apartmani imaju svoje posebne uslove, koji su detaljno opisani na sajtu www.planet4rent.com, u sekciji ’detalji apartmana’. Rezervacijom apartmana, gost prihvata te odredjene uslove korišćenja apartmana.

TAČNOST PODATAKA
Vlasnici apartmana, bilo da se radi o pojedincima ili agencijama, koji kao registrovani korisnici usluga našeg portala objavljuju (postavljaju) različite sadržaje na portal  (oglase, fotografije, skice, komentare, podatke), odgovorni su za tačnost, istinitost, ažurnost i i kompletnost  podataka koje objavljuju preko našeg portala. Vlasnici apartmana zadržavaju sva prava intelektualne svojine na sadržaj koji nam ustupaju postavljanjem na WEB portal, međutim samim postavljanjem sadržaja na naš portal, saglasni ste da informacije i podaci budu dostupni svim korisnicima portala, kao i da dostavljeni sadržaj možemo koristiti, skladištiti, prilagođavati, prenositi, prevoditi, objavljivati i prikazivati, a sve to isključivo u cilju fukcionisanja, promovisanja i poboljšanja naših usluga.

POTVRDA REZERVACIJE
Na osnovu konačne Potvrde rezervacije, koju gost dobija putem e-maila nakon izvršene provere o raspoloživosti apartmana od strane Planet4Rent  i koju daje na uvid vlasniku apartmana prilikom dolaska na odredište, gost vrši zakup apartmana pod uslovima navedenim u Potvrdi. Potvrda važi za odredjeni period i lokaciju i glasi na nosioca rezervacije. Potvrda sadrži tačnu adresu apartmana, period najma, ukupan iznos za plaćanje, ime, prezime i kontakt detalje domaćina.

PLAĆANJE
Sve cene na WEB sajtu su izražene u EUR - po danu, za čitavu dužinu boravka i sa popustom, ukoliko on postoji za traženi period.

Plaćanje ukupne sume najma apartmana se vrši prilikom dolaska gosta na odredište, prilikom preuzimanja ključeva. Na lokacijama gde EUR nije zvanično sredstvo plaćanja za obračun se primenjuje srednji kurs lokalne valute prema EUR.

Usluga rezervisanja smeštaja preko Planet4Rent je besplatna. Svoj boravak gost plaća direktno vlasniku apartmana, po ceni koja je prikazana u Potvrdi rezervacije i ona se ne uvećava za naše usluge niti za troškove rezervacije apartmana.

DOLAZAK I ODLAZAK
Prijem i ispraćaj gostiju je u nadležnosti vlasnika apartmana ili ovlašćene osobe za kontakt koju određuje vlasnik apartmana.

Po dolasku gost obilazi apartman, dobija ključeve na korišćenje i plaća ukupan iznos najma apartmana. Kod napuštanja apartmana vlasnik i gost zajednički pregledaju apartman i vrše primopredaju ključeva.

Detalji vezani za ulazak i izlazak iz apartmana dati su u Potvrdi rezervacije.

KUĆNI RED
Vlasnik apartmana odredjuje pravila Kućnog reda koja su na WEB sajtu data u detaljima apartmana. Gost je dužan, da se po dolasku u apartman upozna i saglasi sa detaljnim pravilima Kućnog reda i da se shodno tim pravilima i ponaša.

Planet4Rent  se izuzima od bilo kakve odgovornosti i štete koja može nastati kao posledica nepridržavanja gosta sa pravilima Kućnog reda.

USLOVI OTKAZA I PROMENE REZERVACIJE
Ukoliko gost iz bilo kog razloga želi da otkaže rezervaciju dužan je da to uradi odmah po nastanku razloga za otkaz i to putem e-maila, pozivajući se na broj rezervacije.

Ukoliko gost želi da izmeni neki od uslova najma apartmana (produženje ili skraćenje boravka, broj ljudi, ime nosioca rezervacije...) dužan je da to uradi u blagovremenom roku i to putem e-maila, pozivajući se na broj rezervacije.

Planet4Rent će preduzeti sve razumne korake da nadje adekvatno rešenje i o tome obavesti klijenta putem e-maila ali unapred ne preuzima nikakvu obavezu u pogledu rešenja problema, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za štetu koja eventualno može nastupiti.

U slučaju da vlasnik apartmana nije u mogućnosti da gostu osigura već rezervisan apartman, usled nekih nepredviđenih okolnosti (viša sila,  prirodne nepogode, politička situacija), dužan je da gostu obezbedi po kvalitetu i ceni isti ili sličan apartman, i o tome blagovremeno obavestiti gosta.

Planet4Rent ne preuzima nikakvu obavezu u smislu naknade bilo kakve štete prouzrokovane vasniku  apartmana usled neopravdanog otkaza ili izmene rezervacije od strane gosta, kao ni za štetu koja eventualno nastupi za gosta, a kao posledica nemogućnosti vlasnika apartmana da mu obezbedi alternativni smeštaj.

OSIGURANJE
Tokom boravka gosta u izabranom apartmanu Planet4Rent ne pokriva troškove osiguranja.

PRIVATNOST
Planet4Rent poštuje privatnost svakog gosta i obavezuje se da neće odavati lične podatke, kao i podatke o boravku, trećim licima bez dozvole gosta osim u zakonom predvidjenim slučajevima. Za detaljnije informacije molimo pročitajte Izjavu o zaštiti privatnosti.

PRAVNE OBAVEZE I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI
Svaki gost, pojedinac ili firma, koji rezervišu najam apartmana preko našeg portala, kao i sve osobe koje apartman koriste, potvrđuju da prihvataju sve uslove korišćenja apartmana i sve obaveze koje iz toga proizilaze.

Svaka osoba koja koristi usluge Planet4Rent, bilo kao vlasnik apartmana ili kao pojedinačni gost ili firma koja za svoje zaposlene vrši rezervaciju, odgovorna je za tačnost i istinitost podataka koje daje preko našeg portala. Planet4Rent ne može potvrditi niti garantovati da su sve informacije tačne, kompletne i istinite, niti možemo biti odgovorni za netačne i nepotpune podatke ili pak za nedostatak informacija.

Planet4Rent nije moralno ni materijalno odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu nastalu korišćenjem ovog portala, ni za kakve posebne i posledične štete i gubitke nastale korišćenjem apartmana, kao i za eventualne nezakonite ili kriminalne radnje počinjene bilo od strane gosta ili vlasnika apartmana. Takodje se ne smatramo odgovornim za gubitke ili troškove nastale usled delovanja više sile (elementarne nepogode, prirodne katastrofe, štrajkovi...).

Obavljanje naših usluga je u nadležnosti i u skladu sa zakonom Republike Srbije. U slučaju bilo kakvog spora nadležan je sud u Beogradu.

KOMENTARI I MIŠLJENJA
Sugestije i komentari o apartmanima i našem portalu su dobrodošli i korisni u smislu promocije ili poboljšanja naših usluga. Gosti mogu izraziti svoje mišljenje putem direktnog e-maila ili preko upitnika sa ocenama i komentarima.

Planet4Rent zadržava pravo da nekorektne ocene apartmana i komentare, dobijene kroz upitnik ili direktnim e-mailom,  koriguje ili ne prikaže.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA - ZA VLASNIKE APARTMANA

Svaki vlasnik apartmana koji oglašava svoj smeštaj preko WEB sajta Planet4Rent.com,  u obavezi je da pročita i složi se sa ovde opisanim uslovima i pravilima koji predstavljaju osnov saradnje sa Planet4Rent.

Planet4Rent  je platforma preko koje svi vlasnici i zainteresovani za saradnju,  oglašavaju i promovišu svoj smeštaj koji je na raspolaganju za kratkoročno iznajmljivanje.  Planet4Rent funkcioniše kao posrednik izmedju gosta i vlasnika apartmana, vršeći korespodenciju (putem e-maila) sa gostom, umesto i u ime vlasnika apartmana.

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI
Sve informacije koje se objavljuju na našem portalu, a vezane su za apartmane (uključujući cene, opremu, lokaciju, uslove, popuste, pogodnosti, raspoloživost apartmana...) su u isključivoj nadležnosti vlasnika apartmana. Svaki vlasnik apartmana je odgovoran za tačnost, istinitost i potpunost informacija koje daje preko našeg portala.  Planet4Rent ne snosi nikakvu odgovornost za moguće nekompletne ili pogrešne podatake kao i za nedostatak informacija.

Naš WEB portal ima rezervacioni sistem koji omogućava vlasnicima apartmana da u 2 koraka postave lične informacije i informacije o apartmanu, što predstavlja obavezu svakog vlasnika:

1. Registracija vlasnika
2. Postavljanje detalja apartmana

U interesu vlasnika apartmana je da svi podaci, kako oni vezani za apartman, tako i lični podaci, budu što je moguće kompletniji, detaljniji i ažurni.

Vlasnik apartmana sam odredjuje pravila Kućnog reda u svom apartmanu i ona su na WEB sajtu data u detaljima  apartmana.

Tokom procedure registracije vlasnik apartmana dobija Korisnički ugovor između njega i Planet4Rent na uvid i prihvatanje i od tada je on u obavezi da postupa prema odredbama ugovora.

POSTUPAK REZERVACIJE
Korespodencija izmadju vlasnika apartmana i Planet4Rent se vrši putem e-maila i/ili telefonom i u toku registracije vlasnika i aktiviranja apartmana, kao i u toku rezervisanja apartmana.

Procedura za rezervisanja smeštaja:

1. Po izvršenoj rezervaciji od strane gosta vlasnik apartmana dobija automatski e-mail, Zahtev za potvrdu rezervacije. Vlasnik je dužan da u najkraćem mogućem roku odgovori na Zahtev ili kontaktira Planet4Rent na drugi način.
2. Po dobijanju potvrde od strane vlasnika da je smeštaj na raspolaganju u traženom periodu, Planet4Rent šalje konačnu Potvrdu rezervacije gostu.
3. Na osnovu Potvrde rezervacije, koju dobija putem e-maila, gost se prema vlasniku apartmana legitimiše kao lice koje je steklo pravo da zakupi apartman, a vlasnik apartmana je u obavezi prema gostu da rezervaciju prihvati i gostu omogući korišćenje, odnosno zakup apartmana.

Potvrda rezervacije uvek važi za odredjeni period i lokaciju i glasi na ime gosta. Potvrda sadrži tačnu adresu apartmana, period najma, ukupan iznos za plaćanje, ime, prezime i kontakt detalje domaćina.

Vlasnik apartmana je obavezan da stalno ažurira kalendar rezervacija u Back office za goste koji stižu u apartman preko drugih posrednika (turističke agencije, drugi web portali, privatni kontakti...), da bi se izbeglo eventualno preklapanje rezervacija. Rezervacije izvršene preko Planet4Rent će biti automatski ažurirane u kalendaru.

Detalje oko vremena ulaska u apartman i promopredaje kljuceva, koji su i dati u  rezervaciji, vlasnik dogovara direktno sa gostom i neposredno pre samog dolaska gosta.

OTKAZIVANJE REZERVACIJE
U slučaju da vlasnik apartmana nije u mogućnosti da gostu osigura već rezervisan apartman, usled nekih nepredviđenih okolnosti (viša sila, prirodne nepogode, politička situacija), dužan je da gostu obezbedi po kvalitetu i ceni isti ili sličan apartman, i o tome blagovremeno obavestiti gosta.

Planet4Rent ne preuzima nikakvu obavezu u smislu naknade bilo kakve štete prouzrokovane vasniku  apartmana usled otkaza ili izmene rezervacije od strane gosta.

CENE I SEZONE
Obaveza vlasnika apartmana je da odredi Sezone i Osnovne neto cene za svoje apartmane. Može postaviti najmanje po jednu sezonu i jednu cenu ili postaviti složen plan sezona i detaljan cenovnik. Vlasniku apartmana je na raspolaganju i mogućnost određivanja Popusta i posebnih Promocija.

Apartman će se pojavljivati u ponudi samo ako postoje definisane sezone i njihove cene za period koji klijent na portalu traži.

Sve cene na WEB sajtu su izražene u EUR,  po danu i smeštajnoj jedinici (soba, apartman, vila...), za čitavu dužinu boravka i sa popustom, ukoliko on postoji za traženi period.

Na Osnovnu neto cenu apartmana, koju definise vlasnik, dodaje se provizija za usluge oglašavanja i rezervisanja preko Planet4Rent i automatski se izračunava Osnovna cena apartmana (osnovna prodajna dnevna cena koja se prikazuje na portalu).

Procenat provizije odredjuje se za svaki pojedinačni apartman / smeštaj a na osnovu zemlje gde se apartman nalazi. Procenat provizije se kreće u rasponu 12 - 15%, od neto cene apartmana. Iznos provizije za svaki pojedinačni apartman / smeštaj je jasno istaknut u sekciji Sezone i Cene zaštićenog dela portala [Back Office].

Za pojedine rezervacije, a u svrhu promocije,  Planet4Rent zadržava pravo smanjenja provizije. Ovo ne utiče na neto cene i total iznose prema vlasniku apartmana.

PLAĆANJE
Plaćanje ukupne sume najma apartmana gost vrši po dolasku u apartman,  prilikom preuzimanja ključeva. Na lokacijama gde EUR nije zvanično sredstvo plaćanja za obračun se primenjuje srednji kurs lokalne valute prema EUR. Vlasnik ne može da očekuje avansno plaćanje za najam apartmana, osim u izuzetnim slučajevima, dogovorenim unapred sa Planet4Rent.

Agencijsku proviziju, koja je precizno prikazana u Zahtevu za potvrdu rezervacije, vlasnik je dužan da uplati Planet4Rent u roku od 3 dana po odlasku gosta.

Oglašavanje apartmanskog smestaja preko našeg portala je besplatno, što znači da nema mesečnih i godišnjih članarina za oglašavanje.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Sve informacije koje se objavljuju na našem portalu, a vezane su za apartmane (uključujući cene, opremu, lokaciju, uslove, popuste, pogodnosti, raspoloživost apartmana...) su u isključivoj nadležnosti vlasnika smeštaja. Svaki vlasnik apartmana je odgovoran za tačnost, istinitost i potpunost informacija koje daje preko našeg portala.  Planet4Rent ne može potvrditi niti garantovati da su sve informacije tačne, kompletne i istinite, niti može biti odgovoran za netačne i nepotpune podatke ili pak za nedostatak informacija.

Planet4Rent nije moralno ni materijalno odgovoran ni za kakve posebne i posledične štete i gubitke nastale korišćenjem apartmana, kao i za eventualne nezakonite ili kriminalne radnje počinjene bilo od strane gosta ili vlasnika apartmana. Takodje se ne smatramo odgovornim za gubitke ili troškove nastale usled delovanja više sile (elementarne nepogode, prirodne katastrofe, štrajkovi...)

Obavljanje naših usluga je u skladu sa zakonima Republike Srbije. Merodavni pravni propisi su propisi i zakoni Republike Srbije. U slučaju bilo kakvog spora nadležan je sud u Beogradu.

KOMENTARI I MIŠLJENJA
Sve primedbe i komentari vlasnika  apartmanima o našem portalu su dobrodošli i korisni u smislu poboljšanja naših usluga  i unapredjenja zajednićke saradnje. Vlasnici  mogu izraziti svoje mišljenje putem direktnog e-maila kao i direktnim kontaktima.