Ugovor za vlasnike

KORISNIČKI UGOVOR ZA VLASNIKE SMEŠТАЈА

Pre nego što postanete registrovani korisnik Internet portala www.Planet4Rent.com, treba da pažljivo pročitate i da prihvatite sve uslove i obaveze iz ovog ugovora, kao i Opšta pravila i uslove korišćenja, uključujući i Izjavu o zaštiti privatnosti.

Vlasnik portala www.Planet4Rent.com je firma CONSIT,  Beograd.

Ukoliko ne želite da sklopite Ugovor dovoljno je da izaberete opciju Odustani, a ukoliko prihvatate odredbe ovog Ugovora izaberite opciju Prihvatam.

Ovaj Ugovor se smatra zaključenim kada Korisnik internet portala ispuni elektronski (on-line) formular (registraciju), a kojim ispunjavanjem i prihvatanjem  sklapa ovaj Ugovor i izričito prihvata i  Opšta pravila i uslove korišćenja i Izjavu o zaštiti privatnosti kao sastavne delove Ugovora.

Nakon prihvatanja ovog ugovora, Consit, kao davalac usluge, će Korisniku uputiti e-mail sa korisničkim podacima za pristup zaštićenom delu WEB sajta i sa kratkim uputstvom.
Svako dalje korišćenje Internet portala i Usluga, po obavljenoj registraciji Korisnika mora biti u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

DEFINICIJE
Značenja  pojmova korišćenih u ovome Ugovoru je definisano na sledeći način:

„Ugovor” znači ovaj tekst Ugovora i njegove odredbe, kao i Opšta pravila i uslovi korišćenja i Izjava o zaštiti privatnosti koji predstavljaju sastavni deo ovog  Ugovora.

„Usluge” znače sve  usluge koje Consit pruža preko Internet portala (u daljnjem tekstu: Internet portal) autorizovanom korisniku Internet portala.

“Davalac usluga” po ovom ugovoru je firma Consit.

„Korisnik Internet portala" ili "Korisnik” znači autorizovan (registrovani) korisnik Internet portala, bilo da se radi o pojedincu, kompaniji, agenciji i sl. koji, pošto prihvati uslove Ugovora, ima pravo pristupa zašticenom delu, tzv Back Office, Internet portala i Uslugama, uključujući i pravo da na portal postavi određene materijale i informacije u cilju oglašavanja.

„Posetilac” znači lice koje nije autorizovano (registrovano) ali kojem su dostupni  Internet portal i pojedine Usluge, te mogućnost da poseti portal, pregleda njegov sadržaj  i / ili koristi Internet portal i Usluge. Posetilac može vršiti upit, selekciju i konačno rezervaciju ponuđenih apartmana.  Rezervacijom preko www.Planet4Rent.com  posetilac postaje „Gost“ i tim momentom ulazi u obligacioni odnos sa vlasnikom apartmana.

„Smeštaj“ ili „Apartman“  znači nepokretnost (kuća,stan, soba...) koja je pogodna za  korišćenje u smislu stanovanja, odnosno rentiranja, a koju kao takvu Korisnik oglašava na stranicama ovog portala, uključujući  i sve ono što pripada i predstavlja sastavni deo nepokretnosti, kao što su dvorište, pomoćne zgrade (garaža) oprema i nameštaj i sl.

„Informacije” ili „Sadržaj“ znači bilo kakvu informaciju, materijal, sliku, fotografiju, ilustraciju, audio-vizuelni materijal, podatke elektronskog formata, ponudu, oglašavanje ili bilo kakve druge sadržaje koje bilo koji autorizovani  Korisnik postavlja, oglašava i publikuje, ili čini dostupnim na bilo koji drugi način na Internet portalu.

SADRŽAJ USLUGA I NAKNADE
Usluga obuhvata objavu oglasa u vezi ponude nekretnina (apartmana) za izdavanje (rentiranje), a na internet stranici Davaoca usluge, kao i proveru raspoloživosti apartmana i izdavanje konačne Potvrde o rezervaciji  za Gosta.

Na osnovu konačne Potvrde o rezervaciji, za Korisnika nastaju sledeće obaveze:
• prema Gostu, obaveza koja se sastoji u prihvatanju rezervacije i ispunjavanju svih drugih obaveza u skladu sa informacijama, podacima i garancijama koje je izneo u svom oglasu objavljenom na portalu
• prema firmi Consit, kao Davaocu usluga,  da odmah ili najkasnije u roku od 7 dana od momenta kada Gost napusti smeštaj, uplati pun iznos provizije kao nadoknadu za izvršene Usluge
Provizija je iznos koji se kreće do 15 % od neto cene Smeštaja koju je Korisnik odredio i postavio na zaštićenom delu WEB sajta. Prodajna cena Smeštaja, cena po kojoj se Smeštaj oglašava na WEB portalu, formira se na taj način što se na neto cenu doda iznos provizije.

Procenat provizije se odredjuje na osnovu zemlje gde se Smeštaj nalazi. Procenat provizije za svaki pojedinačni apartman / smeštaj je jasno istaknut u sekciji Sezone i Cene zaštićenog dela WEB portala (Back Office).

Tačan iznos provizije za uplatu, kod svake pojedinačne rezervacije, iskazan je u Zahtevu za potvrdu rezervacije koji se dostavlja korisniku putem elektronske pošte. Potvrdom Zahteva Korisnik se obavezuje da uplati proviziju i potvrdjuje da preuzima sve druge obaveze navedene u Zahtevu za potvrdu rezervacije.

Iznos provizije je iskazan u EUR. Na lokacijama gde EUR nije zvanično sredstvo plaćanja za obračun se primenjuje srednji kurs lokalne valute prema EUR.


Troškove transfera novca (bankarske provizije) snosi korisnik.

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA
Ugovarači saglasno utvrđuju da je Korisnik odgovoran za kompletan sadržaj oglasa i za istinitost i tačnost podataka navedenih u svojim oglasima.

U tom smislu Davalac usluga  smatra stvarnim, tačnim, važečim i potpunim Informacije koje je Korisnik dao, i Korisnik na sebe preuzima sve posledice koje proizlaze iz toga ako informacije koje je dao nisu stvarne, tačne, važeče i potpune te ako navode na pogrešno zaključivanje.
Korisnik se obavezuje da svoj oglas / oglase redovno ažurira i da blagovremeno upisuje svaku eventualnu promenu podataka, kao i da oglas bez odlaganja ukloni ukoliko isti iz bilo kojeg razloga više nije aktuelan.

Zabranjeno je objavljivanje oglasa i / ili fotografija, a koji bi se na bilo koji način kosili sa javnim moralom i / ili javnim poretkom i / ili koji bi na bilo koji način mogli vređati prava i osećanja trećih lica.

Oglase neprimerenog sadržaja Davalac usluge je ovlašćen da ukloni bez posebnog pitanja ili obaveštavanja Korisnika, a čime se ničim ne dira u isključivu odgovornost Korisnika pod čijim su korisničkim imenom i lozinkom ti oglasi objavljeni.

Isto tako Korisnik usluge je i sam ovlašćen da od Davaoca usluge traži uklanjanje njegovog oglasa sa portala. Zahtev mora biti dostavljen u pismenoj formi putem e-maila.

Korisnik usluge isključivo je materijalno i krivično odgovoran za sve eventualne štetne posledice koje bi za treće fizičko ili pravno lice mogle nastati korišćenjem, objavom ili obradom njegovih oglasa.

Davalac usluge ni na koji način ne odgovara za tačnost podataka, te ne odgovara za bilo kakve materijalne ili krivične reperkusije korišćenja, obrade ili objavljivanja oglasa.

Korisnik se obavezuje da nadoknadi Davaocu usluge, kao provajderu servisa,  štetu, koju bi ovaj mogao pretrpeti radi netačnosti, neažurnosti ili neistinitosti oglasa korisnika kao i povrede tajnosti ili zloupotrebe korisnikove lozinke. Davalac usluge ima pravo regresa prema korisniku za svaku eventualno isplaćenu štetu.

Stranke ugovaraju kako će pristup aplikaciji Korisniku usluge biti omogućen putem korisničkog imena i lozinke, a koje u okviru dozvoljenih i dostupnih mogućnost  bira sam korisnik prilikom svoje registracije.

Lozinka je poverljiv podatak i strogo je zabranjeno davanje lozinke trećim licima. 
Korisnik je obavezan i odgovoran za čuvanje tajnosti šifre. 

Korisnik je isključivo odgovoran za eventualnu zloupotrebu i štetu koja može nastati neovlašćenim korišćenjem njegove lozinke i  ne može tražiti nadoknadu te štete od Davaoca usluge.

U koliko se utvrdi zloupotreba korisnikove lozinke, a bez obzira na krivicu Korisnika www.Planet4Rent.com ima  pravo da uskrati dalje korišćenje usluge.

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI DAVAOCA USLUGE
Davaoc usluge će nastojati  da omogući dostupnost korišćenja usluga Korisnicima portala kao i svim zainteresovanim licima. Međutim, ne preuzima na sebe odgovornost za kvalitet usluga, niti da će te usluge biti u svakom momentu dostupne, niti da će korišćenje portala u svakom momentu biti sigurno, nesmetano, bez prekida ili bez grešaka, niti unapred preuzima obavezu otklanjanja nedostataka.

Davaoc usluge zadržava za sebe isključivo pravo, da u bilo kojem trenutku: Promeni uslove Ugovora; Promeni  izgled Internet portala, njegov podrazumevajući oblik, sadržaj ili da modifikuje bilo koji deo Internet portala, ili da isti u potpunosti ukine; Promeni Uslugu ili njen bilo koji deo, ili da postojećim doda nove usluge. Svaka izmena stupa na snagu danom njenog objavljivanja na portalu.

Davaoc usluge se odriče svih odgovornosti koje proizlaze ili su povezane s Korisnikovim kršenjem uslova sadržanih u Ugovoru, kao i sa njegovim neispunjavanjem preuzetih obaveza prema gostima koji imaju potvrđenu rezervaciju smeštaja.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA
Programsko rešenje koje služi za unos, skladištenje, obradu i objavu oglasa korisnika kao i WEB aplikacije na adresi www.Planet4Rent.com zajedno sa pratećom dokumentacijom, funkcionalnostima, izgledom i dizajnom tih WEB aplikacija i stranica, uključivo sve programske kodove bilo koje vrste i u bilo kojem obliku, vlasništvo su Davaoca usluge, a na kojima Davalac usluge u celosti zadržava svoja moralna i imovinska autorska prava te druga odgovarajuća prava koja se odnose na zaštitu intelektualne i industrijske svojine.

Nosilac autorskih prava na portalu je firma Consit, Beograd. Autorska prava odnose se na sadržaj na portalu  kao i tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale materijale, zvuke, formate, software, nazive (uključujući i domen).  Davalac usluga nije vlasnik sadržaja koji Korisnici objave, ali svaki zahtev korisnika za objavljivanje na portalu, znači i neopozivo ovlašćenje za Davaoca usluge da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava firme Consit. Pravo firme Consit kao davaoca usluge je da po svom nahođenju u svakom trenutku bez posebnog pitanja ili obaveštenja, te bez prava Korisnika na bilo kakvu naknadu, obriše iz svog sistema sve podatke korisnika koji krše odredbe ovog ugovora, uključujući i njihove oglase kao i korisnička imena i lozinke, kao i  da privremeno ili za neodređeno vreme obustavi ili otkaže Ugovor i da ukine pružanje Usluga Korisniku.

Ukoliko objavljivanjem sadržaja koji Korisnik postavi na portal dođe do eventualne povrede autorskog ili srodnog prava trećih lica, Davalac usluge odriče svaku odgovornost za tu povredu prava i prouzrokovanu štetu. Odgovornost u ovom slučaju isključivo snosi Korisnik koji je sadžaj objavio.

Zabranjeno je od strane korisnika, posetilaca ili trećih lica svako menjanje, presnimavanje, objavljivanje i / ili kopiranje WEB aplikacija, WEB stranica ili koda iz stava 1. ovog člana u celini ili delimično.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Sastavni deo ovog ugovora su Opšta pravila i uslovi korišćenja portala, kao i Izjava o zaštiti privatnosti, pa korisnik sklapanjem ovog ugovora potvrđuje da je upoznat i da u celini prihvata ove dokumente. Korisnik se obavezuje da redovno prati eventualne izmene i dopune ovih dokumenata koje se objavljuju na portalu. U slučaju nesaglasnosti između odredbi ovog ugovora i navedenih dokumenata primenjivaće se ovaj ugovor.

Ovaj Ugovor sadrži celokupni sporazum između firme Consit, kao Davaoca usluge, i Korisnika vezano za korišćenje usluga i posete Internet portalu.

U slučaju nesaglasnosti između ugovora na srpskom jeziku i drugih jezičkih verzija ugovora (engleski, ruski...) primenjivaće se srpska verzija ugovora.

Stranke ugovaraju da će se komunikacija između njih odvijati pisano i to isključivo putem elektronske pošte (e-mail). U tom smislu Korisnik usluge odgovoran je za tačnost svoje e-mail adrese i obavezan je da  obavesti Davaoca usluge o svakoj promeni svoje e-mail adrese, kao i da redovno kontroliše ispravnost funkcionisanja svoje elektronske pošte.

Ugovor stupa na snagu momentom prihvata on-line forme od strane Korisnika, a sklapa se na neodređeno vreme i može prestati raskidom od strane davaoca ili Korisnika usluge, ili otkazom ugovora zbog kršenja odredbi ovog ugovora od strane Korisnika.

Zakoni i propisi Republike Srbije se primenjuju na ovaj ugovor i sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim ugovorom.

Za slučaj spora ugovara se mesna nadležnost stvarno nadležnih sudova u Beogradu.

Pre upotrebe Internet portala, ili pre registracije na Interenet portal, a pre nego što postanem registrovani Korisnik Internet portala www.Planet4Rent.com, pažljivo čitam, razumem, slažem se i na osnovu svoje slobodne volje prihvatam prava i obaveze iz ovoga Ugovora.